Blog de docència de Rafael López

La finalitat d’aquest blog és la de servir d’enllaç entre el professor i el seus estudiants a les diferents matèries i titulacions.

Es podran incloure comentaris sobre la docència i qüestions relacionades amb aquesta per els seus estudiants.

Abstenir-se altra classe de comentaris i aportacions.